Основната му цел е да определи носещата способност на почвата в имота, като по този начин да предопредели бъдещия размер и дълбочина на залагане на фундаментите в основата на съоръжението. Това е жизненоважно за определяне цената и сложността на строежа.

Инженерно-геоложкото проучване изяснява геолого-литоложкия разрез, дава показатели на строителните почви, предоставя данни за количеството, качеството и режима на подземните води, описват се физико-геоложките явления и процеси в района и тяхното влияние върху бъдещото съоръжение, прави се оценка на сеизмичността на строителната площадка. Ако е необходимо се дават препоръки за условията на фундиране.

Краен продукт на проучването е инженерно-геоложкият доклад. Обемът на ИГП зависи от етапа на проектиране – идеен, технически или работен проект, включващ в себе си и полева оценка на геоложките и инженерно-геоложките рискове и геотехническа характеристика на геоложката среда и инженерно-геоложките пластове.