Това е съвкупност от дейности, свързани с търсене, проучване и установяване на търговско откритие за дадени полезни изкопаеми, включващо:

  • Набелязване на перспективни площи за търсене и проучване на полезни изкопаеми и определяне на вектори за формиране на находища;
  • Дистанционен анализ и анализ на геофизични данни;
  • Регионални геоложки изследвания;
  • Геоложко картиране;
  • Структурно-геоложки проучвания;
  • Съставяне на проучвателна сондажна програма и цялостен анализ на сондажна ядка;
  • Почвено и скално опробване, интерпретация на получените данни;
  • Управление на търсещо-проучвателна работна програма;
  • Триизмерно (3D) геоложко моделиране и изчисляване на запаси и ресурси;